PHP面向对象Mysql方法类封装实例代码

PHP面向对象Mysql方法类封装实例代码
PHP面向对象Mysql方法类封装实例代码

前言:

PHP面向对象Mysql方法类封装实例代码,如果对你有帮助就看看吧。

正文:

PHP面向对象Mysql方法类封装代码,给大家分享一个mysql系列的PHP封装类代码,直接调用即可,封装函数有:

  • 1:链接数据库方法
  • 2:发送sql语句方法
  • 3:获取全部数据方法
  • 4:获取一条数据方法
  • 5:获取单个数据方法

一共集成了5个方法,大家直接使用即可,也可以用来学习。

config.php

<?php 
//配置数据库信息
$cfg = array(
'host' => '127.0.0.1',
'user' => 'jiami',
'pwd' => '123456',
'db' => 'jiami',
'charset' => 'utf8'
);

return $cfg;
//作者无陌然qq2633544207
?>

 

mysql.class.php

<?php 
class Mysql{
public function __construct(){
$this->conn();
}
public $link;
//链接数据库信息
public function conn(){
$cfg = include('./config.php');
$this->link = new mysqli($cfg['host'],$cfg['user'],$cfg['pwd'],$cfg['db']);
$this->query('use names'.$cfg['charset']);
}

//发送一条sql语句
public function query($sql){
// $lian = $this->conn();
return $this->link->query($sql);

}
//获取全部数据
public function getAll($sql){
$res = $this->query($sql);
$data = [];
while ( $row = $res->fetch_assoc() ) {
$data[] = $row;
}

return $data;
}
//获取一条数据
public function getRow($sql){
$res = $this->query($sql);
$row = $res->fetch_assoc();
return $row;
}
//获取单个数据
public function getOne($sql){
$res = $this->query($sql);
$row = $res->fetch_row()[0];
return $row;
}

}

$mysql = new Mysql();
print_r($mysql -> getOne('select * from xinxi'));

//作者无陌然qq2633544207
?>
版权声明 本站资源大多来自网络,如有侵犯你的权益请联系管理员QQ:3641180084或给邮箱发送邮件 3641180084@qq.com 我们会第一时间进行审核删除。站内资源为网友个人学习或测试研究使用,未经原版权作者许可,禁止用于任何商业途径!请在下载24小时内删除!
菜鸟自学网 » PHP面向对象Mysql方法类封装实例代码

发表评论

菜鸟自学网是一个分享各类自学教程的网站!

立即查看 联系客服